torsdag 1. desember 2016

Gull og kvikksølvforgiftning

Kvikksølv utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse og er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner. Mye av kvikksølvforurensningen i Norge skyldes langtransportert forurensning fra andre deler i verden. Miljødirektoratet 17.06.2016

Men 15 millioner dødfattige arbeidere sliter livet av seg som gullgravere. De bruker vann til å separere små gullkorn fra tonnevis av stein, grus og sand. Men vann er ikke effektivt nok til å skille ut alt gullet. En billig og effektiv metode for å utvinne gull, er bruk av kvikksølv. Det giftige metallet fester seg til det edle metallet og gjør det lett å skille gull fra grus.

0,5 gram gull
I Burkina Faso lever 6 -700 000 mennesker i gullgraver-leirer. 2 – 300 000 mennesker er direkte involvert i gullproduksjonen, og i gjennomsnitt klarer disse arbeiderne hver seg å produsere 0,5 gram gull per dag, noe som tilsvarer en verdi på 180 kroner. Hvert år slipper disse gullgraverne 1 000 tonn kvikksølv ut i omgivelsene. Dette tilsvarer 30 – 40 prosent av verdens kvikksølvforgiftning, og 700 tonn ender opp i vannsystemene. 300 tonn stiger som kvikksølvdamp opp i atmosfæren, og mye av denne dampen blir fraktet nordover.
   Du har sannsynligvis kvikksølv i kroppen din da kvikksølv sprer seg inn i matkjedene, inn i fisken og kjøttet du spiser. For hvert gram gull du kjøper, er du med på å forgifte omgivelsene, deg selv og alle andre du kjenner og ennå ufødte barn.

Kvikksølvnivået spesielt høyt i Arktis
Kvikksølv føres med luft- og havstrømmer nordover til Arktis, og kvikksølvnivået i miljøet er spesielt høyt her. Flere arktiske urbefolkningsgrupper, som hovedsakelig lever av fet fisk, sel og hval, har et høyere daglig inntak av metylkvikksølv enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler.
   Metylkvikksølv kan påvirke hjernen til fosteret og føre til nevrologiske forandringer hos voksne. Studier har vist at barn av mødre som har vært utsatt for høy kvikksølveksponering har større risiko for forstyrret utvikling av sentralnervesystemet enn andre barn. Miljødirektoratet 17.06.2016

Bevisst underrapportering?
Kvikksølvutslippene i Norge er lavere enn tidligere, og Miljødirektoratet mener at det i 2013 var under ett tonn. Bellona mener at tallene er underrapporterte fordi kvikksølvutslippene fra naturgassproduksjonen ikke er tatt med. Uansett, luftbårent kvikksølv er medvirkende til kvikksølvfunn i norsk natur. Vi blir advart mot å spise gjedde og abbor over 25 centimeter
og ørret og røye over en kilo.Miljøstatus og kvikksølv

Bellona mener
Nedfall av kvikksølv og kvikksølv­forbind­elser fra atmosfærisk transport er hoved­kilden til kvikk­sølvforurensning i Norge. Siden kvikksølv er et flyktig metall, gjelder dette i sterkere grad enn mange andre metaller. Bellona om kvikksølv

Feilprioritering av skattepenger
Norske politikere pøser ut milliarder av kroner til bevaringen av regnskog, blant annet i Brasil, uten å se pengestrømmen i en videre sammenheng. Brasil svarer med å dele ut konsesjoner for miljøødeleggende gullgraving, blant annet til Canada.
   Gull er stort sett et spekulant metall uten særlig nytteverdi. Knapt 12 - 15 prosent av gullet som utvinnes, går til industribruk. Resten graves ned igjen i hvelv og bankbokser. Miljøødeleggelsene er betydelige. Myndighetene i regnskoglandene vet hva som må gjøres for å redde den gjenværende regnskogen, men de er handlingslammet!
   Regnskogmidlene burde ha gått til å rense opp i norsk natur istedenfor å kastes bort i land som har gull for milliarder av dollar stuet bort i bankhvelv og begår økologisk selvmord med åpne øyne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar