mandag 25. april 2016

Selvangivelse og investeringsmynter

Er du den lykkelige eier av investeringsmynter og barrer i edle metaller som sølv, gull og platina skal verdien av disse føres opp som formue på selvangivelsen.

Ved en forespørsel til Skatteetaten om beskatning av investeringsmynter i sølv og gull fikk jeg følgene svar fra Skattedirektoratets Rettsavdeling.

Det er forskjellige måter å skattlegge gull og sølv avhengig av om det er kjøpt
 som investering eller ikke.

Skatt på gull- eller sølvmynter for privatpersoner kan variere mht. formueskatt og 
skatt på gevinst og fradrag for tap ved evnt. realisasjon.

Kort oppsummert vil det si at utenlandske investeringsmynter (bullion) skal deklareres som formue:

Sitat e-post svar fra Skattedirektoratets Rettsavdeling:

Mynter som investering
Gull- og sølvmynter som er kjøpt som en ren investering (f.eks. bullion-mynter) anses som skattepliktig formue, og verdsettes til markedsverdien pr. 1. januar året etter det aktuelle inntektsåret. Det vises til skatteloven § 4-1.

Slike mynter kan sammenliknes med gullbarrer og sølvbarrer. Slike investeringer kjennetegnes ved et formål om avkastning og/eller å sikre seg mot svingninger i valutakurs e.l.

Eier skattyter gull- eller sølvmynter som er en ren investering, skal disse oppgis som formue i selvangivelsens punkt 4.5.4 med sin fulle verdi.

Det gjelder et fribeløp ved beregning av skatt på formue hos privatpersoner, jf.
Stortingets skattevedtak § 2-1. Lenke:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-14-1564

Rent praktisk tolker jeg ovennevnte beskrivelse at hvis du er i besittelse av investeringsmynter og/eller barrer i sølv, gull, platina, palladium eller rhodium skal dette føres opp innunder posten for formue, og at du skal basere deg på prisen metallene hadde pr. 1 januar 2016.

Markedsverdi og sin fulle verdi
Jeg har sendt en forespørsel til Skatteetaten om hvordan man skal beregne markedsverdien pr. 1 januar året etter det aktuelle inntektsåret og hvordan man skal beregne myntenes sin fulle verdi.

Spørsmål vedrørende selvangivelsen angående sølv- og gullmynter må rettes til Skatteetaten da Rettsavdelingen sitter på kompetanse om skattlegging av edle metaller.

- rw 
25.04.2016

onsdag 20. april 2016

Selvangivelse og norske gullmynter

av Robert Wood - Sosiolog -
Norske gullmynter som skattbare, likvide midler

Skattedirektoratets Rettsavdeling svarer:
Jeg har mottatt følgende bekreftende svar om skattlegging av nyere norske gullmynter:
Ref. Selvangivelse og gull

- Så lenge myntene er å anse som tvunget betalingsmiddel, så mener jeg han (rw) må ha
rett i at grensen på 3 000 kroner som gjelder generelt for penger også må gjelde for
disse myntene. Utdrag fra Lignings-ABC under emnet "Formue" punkt 4.5.3:4.5.3 Kontanter mv.
"Det er et fribeløp for personlige skattytere for beholdning av kontanter og
tilsvarende likvide midler på kr 3 000, jf. sktl. § 4-20 første ledd bokstav a.
Fribeløpet gjelder under ett for ektefeller når de lignes felles eller særskilt
(ikke atskilt). Det gis ikke særskilt fribeløp når barns kontantbeholdning lignes
hos foreldrene.

Som tilsvarende likvide midler regnes f.eks. utenlandsk valuta, reisesjekk,
kontantsjekk, mottatt sjekk som ikke er innløst/godskrevet og bankremisser."


Ovennevnte svar betyr at hvis du har flere enn to (2) norske 1500 kroners gullmynter, og ikke noen av de andre likvide midlene som beskrives, skal totalsummen av de andre norske 1500 kroners gullmynter du måtte besitte føres i selvangivelsen.
   Spørsmål vedrørende selvangivelse og gull- og sølvmynter må rettes til Skatteetaten.

mandag 18. april 2016

Dagsavisen og Gullkysten

Kommentar til Kommentar av utenrikskommentator Maren Sæbø 18.04.2016
Jeg leste med interesse Sæbøs kommentar på avsløringer av afrikanske politikere og forretningsmenn knyttet til Panamapapirene. Artikkelen tar for seg problematikk som ikke er ny og er velkjent pensum i ungdomsskolen. Det som hadde vært en langt mer interessant artikkel er Norges engasjement i Afrika gjennom Norad. Milliarder av kroner overføres til flere av landene år etter år under dekke av av å å bli kalt utviklingshjelp. Norad kan ikke dokumentere at milliardene gagner folket i disse landene. Vi blir da sittende med spørsmålet: Hvorfor overføre store summer norske kroner til disse landene når lederne i selvsamme land underslår enda større beløp? https://www.norad.no/land

Et annen fakta er at mange afrikanske land sitter på store gullreserver lagret i London, Sveits og New York (Oversikt hos World Gold Council). Så hvorfor overføre penger til land som sitter på store summer de ikke vil benytte il folkets beste? (Sør-Afrika har 125 tonn og Nigeria 21,4 tonn – 1 tonn er ca. 330 millioner NOK). http://www.gold.org/

Uansett, Dagsavisen kunne med fordel knytte stoff, som omhandler internasjonale forhold, hvor Norge er involvert, tettere til norske politikere og finansfolk. tross alt er det jo disse menneskene som pøser penger ut av Norge uten noen som helst kontroll? Utenrikskommentarer i dagsavisen bør ikke være så tannløse som kommentarene i «Gullkysten».

-          -  rw

Taxfree Gold and Silver Coins in Oslo.

Tavex - Taxfree Gold
Probably the best shop you can buy Value Added Tax Free silver and gold bullion coins, is Tavex. They have many different types of coins to choose between, and they have the most relevant bullion coins for investmenst and collections, You find this purveyour of noble metals very close to The Central Train Station and just a few steps from the main street, Karl Johans gate. Tavex Gold and Silver

fredag 15. april 2016

Selvangivelse og gull

I perioden 1991 – 2005 utgav Norges Bank en rekke gullmynter pålydende kroner 1500. Disse gullmyntene kan du veksle inn i Norges Bank, men du vil få fire ganger beløpet hvis du selger dem til dagens gullpris.

Ved en generell forespørsel til Skatteetaten om beskatning av gullmynter fikk jeg et svært interessant og omfattende svar fra Skattedirektoratets Rettsavdeling. Svaret er, så vidt jeg kan forstå, åpen for tolkninger. Utdrag av e-post:

-       Det er forskjellige måter å skattlegge gull og sølv avhengig av om det er kjøpt som investering eller ikke.
-        Skatt på gull- eller sølvmynter for privatpersoner kan variere mht. formueskatt og skatt på gevinst og fradrag for tap ved evnt. realisasjon.
-       Måten myntene skattlegges på avhenger av om myntene blir vurdert som en investering eller som en myntsamling.

Så vidt jeg kan tolke, vil skattleggingen baserer seg blant annet på INTENSJON ved kjøp av sølv- og gullmynter. Kjøper du gamle kong Oskar 20 kroners gullmynter, faller nok de innunder myntsamling. Men kjøper du en rull på 20 stk. American Eagle 50 dollar gullmynter 2016, faller nok disse inn under bullion- og investeringsbegrepet. Sistnevnte skal, ifølge e-post svaret, oppgis som formue i selvangivelsens post 4.5.4 med sin fulle gullverdi pr. 31,12.2015.

1500 kroner norske gullmynter
Et aspekt ved sølv- og gullmynter som svaret fra Skatteetaten IKKE tar for seg, er Norges Bank pregede 1500 kroners jubileums- og minnemynter som er ifølge banken er tvungent betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter.  http://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Minnemynter/
Jeg har sendt en forespørsel til Skatteetaten om skattlegging av moderne, norske gullpenger, men har ennå ikke fått svar.

I perioden 1991 til 2005 ble det alt i alt utgitt 157 148 eksemplarer av 1500 kroners gullmynter i Norge. Disse myntene inneholder hver 15,5 gram rent gull som tilsvarer 2436,41 kilogram 999.9/1000 gull. Stipulerer jeg prisen til kroner 330 000 pr. kilo, ender vi opp med den nette sum av kroner 811 325 862. Med andre ord skal det ikke store prisstigningen til på gull, før innehavere av disse myntene sitter på en verdi tilsvarende 1 milliard kroner i gull, men med innvekslingsverdi i Norges Bank på kroner 235 722 000.

Et interessant aspekt ved norske gull-minnemynter er salgsprisen stort sett ligger innenfor en ramme av koner 5 500 – 6 400. Dette tilsvarer en gullprisramme på kroner 354 - 412 pr. gram. Denne gullprisrammen ligger meget tett opp til rammen av hva investeringsmynter (bullion) selges for; kroner 10 900 – 11 000. Maple Leaf gullmynter koster kroner 10 900, og American Eagle gullmynter koster kroner 10 983. Dette tilsvarer en gullprisramme på kroner 350 – 353 pr. gram.

Konklusjonen på denne enkle undersøkelsen (med alle forbehold om regnefeil) er: Norske jubileums- og minnemynter utgitt av Norges Bank som tvungent betalingsmiddel i virkelighetens verden ligger nærmere investeringmynter enn samleobjektmynter i sine kjøp- og salgspriser. *
Men det er alltid et men

Tvungent betalingsmiddel
Men, siden både Tolletaten og Norges Bank på forespørsel svarer at norske 1500 kroners gullmynter er penger på lik linje med andre norske penger, skal de (så vidt jeg kan forstå) deklareres og føres opp i selvangivelsen for 2015 under post 4.1.3 hvis du har beløp som overstiger kroner 3 000.

I denne posten fører du opp summen du har i kontanter, postanvisning, utenlandsk valuta, reisesjekk, kontantsjekk og lignende per 31.desember som overstiger 3 000 kroner http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/4/1/3/

Rent praktisk tolker jeg ovennevnte beskrivelse slik: Hvis du er i besittelse av to norske 1500 kroners gullmynter, skal du ifølge Skatteetaten opplyse om overskytende midler du måtte besitte.

Jeg vil komme tilbake med flere innlegg om skattlegging av gull og sølv.

Spørsmål vedrørende selvangivelse og sølv- og gullmynter må rettes til Skatteetaten.

-  rw

* Det er  to unntak:
Millenium mynten koster kroner 12 000 (kr 774 pr. gram gull).
Grieg mynten koster kroner 13 500 (kr 871 pr. gram gull).

torsdag 14. april 2016

The Zen of Terry Pratchett on Gold

The Patrician: And if every man on the shores of the Circle Sea 
had a mountain of gold of his own? Would that be a good thing?
What would happen? Think carefully.
Rincewind: We’d all be rich?

tirsdag 12. april 2016

Skatteparadiser av gull

Sveitsisk lagring av edle metaller
Føler du deg urettmessig forfulgt og jaktet på av medier, skattemyndigheter og Den misunnelige allmuen? Alt dette maset bare fordi du har plassert noen av dine hårdt ervervede grunker i det som på folkemunne kalles for Skatteparadiser? Norges Bank har jo investerte, med norske politikers velsignelse, 200 vei-milliarder i steden for å utbedre Europas nest mest opphakket veinett. Så, hvorfor skulle ikke du benytte deg av postkasseselskaper uten at de samme politikerne hentyder at du er en uetisk egoist som burde ha brukt pengene dine til å kline makeup på gamle, nedslitte mor Norge? Nei, man bør ikke fyre opp en sigar når man sitter på kanten av en slunken oljetank.

Sølv er bra, gull er bedre
Kanskje det er på tide å se gull og sølv som alternative investeringsobjekter som trygt kan lagres i Sveits? Siden gull og sølv regnes for en vare i Norge, og ikke knyttet opp til en gullstandard i noen land, er gull i en skattemessig en gråsone det ikke er lett å finne ut av. Sannsynligvis er lagring av sølv og gull i utlandet forbundet med enda gråere soner i form av udefinerte skatteregler. Jeg skal forespørre Skatteetaten, men regner ikke med et svar som vil nærme seg noe fornuftig,

Gold Switzerland er et selskap som har spesialisert seg på lagring. Firma påstår i reklamen sin at de har løsningen gjennom «The safest way to buy and own Gold & Silver.». Dette selskapet tilbyr Wealth Preservation Principles; som blant annet går ut på at gullet og sølvet ditt lagres utenfor banksystem. (Banker er ikke å stole på). Metallet er direkte eid av deg som kontoeier og du får fysisk tilgang til gullbarrene du har kjøpt og lagret. Det vil si at du kan ta og beføle metallet. Dessuten har selskapet en såkalt ingen «kompromiss politikk» når det gjelder din privatperson og sikkerhet. Jeg tipper det betyr at selskapets ansatte ikke svarer på ubehagelige spørsmål fra myndigheter og medier om hvor mye metall du har på lager.

311,03 gram gull
Gold Switzerland tilbyr også valgfrihet når det gjelder lagringsplass: Du kan velge mellom Zurich Airport, Singapore Freeport, Hong Kong International Airport. Dette kan være hendig hvis du skulle ha behov for å plukke med deg litt av skattene  på en stop-over fra et sted til et annet. Det er utrolig hvor liten plass en 3 cm høy plasthylse med 10 gullmynter tar i kofferten. Myntene er verdt 100 000 kroner, men har du tenkt å ta dem med inn i Norge vær klar over at de er momspliktige. 25 K er ikke akkurat moro å punge ut for 311,03 gram metall. Men, tenker du framtid og langtidslagring kan Sviss Deep Mountain Vault være av interesse. Dette hvelvet skal ha Military-Grade Security ifølge Gold Switzerland. Det kan være godt å a sølv og gull på lager. Man vet jo at Norges Bank bevisst satser på 2-3 % verdinedskriving av den norske krona hvert eneste år. Edle metaller kan være en forsikring mot inflasjon.

Ikke for de 99 % fattige 
Nå er ikke dette gull- og sølvkjøp og lagringstilbudet noe for hvermannsen. Du må minst investere i 200 ounces gull, dvs litt over 6, kilo til en kilopris for tiden på ca. 330 000 kroner kiloen. (Ca. 2 millioner). Like du sølv så må du minst investere i 10 000 ounces, dvs. 300 kilo til en kilopris på ca. 4250 kroner (ca. 1,3 millioner). Dette er cirka priser, men de vil indikere hva du må regne med å betale som en minimumsinvestering. Dessuten er det jo årlige lagerkostnader, men har du råd til ovennevnte investering har du også råd til lagerleie.


Visdommens ordtak
Noe av det edle med Gold Switzerland er at selskapets reklamefolk er litterært orientert. Klokelig vet de å sitere Mark Twain: “I am more concerned about the return óf my money, than the return ón my money”. Og det er akkurat det det dreier seg om når det gjelder penger, skatteparadiser og investeringer litt utenom det vanlige for mennesker med mer midler enn de klarer å bruke.
- rw

https://goldswitzerland.com

mandag 11. april 2016

Gold coins for the fearful?

Gold is still going strong with a strong dollar. Goldman Sachs predicted in February that the gold price would get close to $ 1100 oz/31,1 g in May. The investment company also predicts a 12-months target of $ 1000.-
http://fortune.com/2016/02/16/goldman-sachs-sell-gold/

This is yet to be seen because the fear in the Western World and capital-rich China, for a monetary meltdown, is not to be ignored. Gold is seen as a safe haven for many people with a surplus of money.

The Spot-price, Monday, 11.april 2016, is $ 1250 and the Norwegian Krone 8,56 to the dollar. The price you have to pay in Oslo over the counter is 11089 NOK for an one oonce Canadian Maple Leaf bullion coin.

onsdag 6. april 2016

Slow Silver Growth in Barren Soil?

A small minority of fanatic silver investors fantasize about prices up to $ 2000 an ounce.  They believe that silver is undervalued and manipulated by mighty banks and shady investors. The Dreamers claim that the ongoing price suppression sooner and not later has to collapse. The true price of the white metal will then surface like a mighty glacier falling into the sea. But, no matter, the spot price of silver is 14 -15 dollars an ounce three months into 2016 and the big question remains: Have you invested wisely? Does your silver grow well, or have you put your money in barren soil of manipulations? So far so good, if you bought silver when it was even cheaper than today. (US dollar 15,13/oz). Source charts: Kitco

tirsdag 5. april 2016

Statsminister Solberg – Forblindet av Gull

Opplysningsrådet for Veitrafikken opplyser at norske veier er nest dårligst i Europa. Dette medfører mange drepte og store klimautslipp!! Stortinget har vedtatt at klima- og regnskogsatsingen skal videreføres til 2020 med minst 3 milliarder kroner i året. Statsminister Erna Solberg og andre representanter fra regjeringen har signalisert at Norge vil trappe opp satsingen i regnskogland som Brazil. Minst 12 milliarder kroner vil bli sendt ut av Norge til korrupte regjeringer. Bare i Brazil ruger styresmaktene på 67,2 tonn gull til en verdi av minst 25 milliarder kroner de ikke vil bruke til folkets beste. De 12 milliardene burde brukes i Norge til å forbedre veier som for alt for mange har blitt en Highway to Hell.

Prime Minister Solberg - Blinded by Gold
Opplysningsrådet for Veitrafikken reports that Norwegian roads are second worst in Europe. This causes many deaths and major emissions! Parliament has decided that the climate and rainforest initiative will continue until 2020 with at least 3 billion NOK a year. Prime Minister Erna Solberg and other government representatives have indicated that Norway will step up efforts in rainforest countries like Brazil. At least 12 billion NOK will be sent out of Norway to corrupt governments. Only in Brazil the government sits on 67.2 tons of gold,  worth at least 25 billion NOK, they will not use for the public good. The 12 billion NOK should be used in Norway to improve roads for which far to many have become a Highway to Hell.

fredag 1. april 2016

Haiti – Lutfattig gullkjøper

av Robert Wood - Sosiolog
Haiti er det fattigste landet på den sørlige halvkule. Landet har ikke klart å komme på fote igjen etter jordskjelvet i 2010.

Politisk krangling og mangel på planlegging førte til at Haitis interimleder Joclerme Privert utnevnte Fritz-Alphonse Jean, en tidligere sentralbank-guvernør, til å forme en ny regjering. Om de vil lykkes, gjenstår å se. Men nære forbindelser mellom penger og makt er noe sentralbanken på Haiti har forstått. Banken har i 2015 konvertert hard valuta til 1800 kilo gull* , omregnet vil det si 600 millioner norske kroner.
   Norske myndigheter lovet å gi 800 millioner i støtte over en fire års periode. I 2014 var støtten på 90 millioner NOK, i 2015 på 7 millioner NOK.
   Haiti, et av verdens mest korrupte land, har dermed i løpet av to år kjøpt gull for summer tilsvarende nesten hele den norske bistanden. Ubrukelige gullbarrer til en verdi av 600 millioner NOK ligger nå i hvelv i USA. Penger som den politiske ledelsen burde brukt til oppbygging av det nødstedte landet. *World Gold Council Official Gold Holdings March og IMF - 2016.
   Siste: 17.01.2018 -Brukte Clinton innsamlede penger til å finansiere datterens bryllup?
Bodøposten ... Men så kom Wikileaks på banen og offentliggjorde en tidligere lekket epost som bekrefter at ressurser som egentlig skulle gå til trengende i Haiti istedenfor ble overført til Chelsea Clintons bryllup.
Ckinton Foundation: Norge skal gi 40 millioner kroner til Clinton Foundation i 2017 og 2018, men får ingen dokumentasjon over hva som pengene skal bli brukt til.