onsdag 24. februar 2016

Solceller, sølv og klimakatastrofer

Til tross for positiv utvikling er innsatsen ikke stor nok til å bevege verden i retning 
av  et 2 °C klimamål. - International Energy Agency

La oss tenke oss at du eier verdens kumulative sølvproduksjon. Det vil si at du eier alt det sølv som noensinne har blitt produsert. Hvor mye sølv ville det vise seg å være? Vel, hvis vi skal tro David Zurbuchens dokumentasjon fra 2006, noe jeg gjør, ville du ha til din disposisjon 44542 000 000 000 unser. Så legger vi til ytterligere 10 års produksjon, med et gjennomsnitt på beskjedne 600 hundre millioner unser i året = 6 milliarder unser. Det blir 50 042 000 000 000 unser. Noe sølv har gått tapt opp gjennom tidene, og for å få et lett tall å huske, tar vi utgangspunkt i 50 milliarder unser 

Ikke med et skrik
Uansett, la oss strekke fantasien inn i eventyrenes verden. La oss tenke oss at du erkjenner at kloden varmes opp og vil bli ubeboelig. Du forstår at din enorme rikdom ikke vil være til nytte for dine barnebarn og oldebarn fordi dine gener vil slutte seg til dinosaurene sammen med resten av menneskeheten. Vi er utdødd! Vi har forlatt universet, ikke med et skrik, men med et klynk. Dette skjer mens milliarder på milliarder unser rent sølv hviler i underjordiske hvelv som et monument over vår mangel på intelligens.

En vis mann
Men siden du ikke er dum, men en person med miljøvennlig visdom, har du besluttet å bruke dine 50 milliarder unser sølv til å produsere solcellepaneler. Du håper at disse panelene vil dempe forbrenning av olje og kull. Forbrenningen slipper enorme mengder drivhusgasser ut i atmosfæren og forårsaker global oppvarming. Du har pengene, sølvet og vilje til å arbeide for det beste for menneskeheten, og du spør dine høyt utdannede solar-panel eksperter: - Hvor mye strøm kan du få ut av solcellepanelene som belegges av mitt sølv? Gi meg et estimat!

Du trenger 1 milliard unser sølv for å produsere 100 - 120 gigawatt (GWh).

EPIA
Og siden du allerede har lest markedsrapporten utgitt av European Photovoltaic Industry Association (EPIA), "Global Market Outlook for Solar Power 2015-2019", vet du at den globale solarsektoren har nådd en kumulativ kapasitet på 178 gigawatt (GWh ) i 2014. Dette betyr at «bare» to milliarder av 50 milliarder unser vil mer enn doble denne kapasiteten.
   Regnestykket er enkelt, 50 multiplisert med 100 = 5000 GWh, . Dette vil gjøre deg til markedsleder, du vil tjene mye penger på å selge miljøvennlig strøm. Dessuten vil du også bli hyllet som en  økovennlig investor som kjemper for menneskehetens overlevelse.

Det umulige scenario
Selvsagt er scenarioer umulig å gjennomføre. I det virkelige liv er konkurransen om verdens sølv-ressurser knallhard, og den fotovoltaiske industrien (solcellepanel industrien) er en svært liten aktør. 
7 GWh Photovoltaic kapasitet ble koblet til nettet i Europa i 2014, og globalt ble 40 GWh tilkoblet.
   Det en lang, lang vei å gå for å etablere tiltak som skal gjøre grønn energi til en viktig faktor, spesielt når vi tar i betraktning at den globale produksjon av elektrisitet fra alle kilder (gass, olje, kull, vind, solenergi og vannkraft) er på 23 536 500 GWh (2014)

Ikke alt sølvet i verden
Alt sølvet i verden er ikke nok til å lage solcellepaneler som kan erstatte fossilt brensel.
Hvis solenergi noensinne kommer til å bli en viktig fremtidig energikilde, må solcellepanel-industrien ta i bruk aluminium som erstatning for sølv og tynnfilm-paneler. Slik må det bli, eller enda bedre løsninger må letes fram, hvis solenergi skal utnyttes. International Energy Agency Factsheet

Teknologiske forbedringer
 Financial Times, May 2016: Solar power driving new demand for silver
Solar power driving nes demand for silver

mandag 22. februar 2016

The Silver Solar Burnout

Despite positive progress, efforts are not yet enough to move the world onto a pathway consistent with the 2 °C climate goal.  - International Energy Agency

Let us imagine that you owned the World’s cumulative silver production. That is, ALL the silver that has ever been produced. How much silver would that turn out to be? Well, if we are to believe David Zurbuchen’s documentation from 2006, which I do, you would have to your disposal 44 542 billion ounces. Then we add another 10 years of production, of an average of modest 600 hundred million ounces a year = 6 billion ounces. The total would be 50 042 billion ounces. Some of the silver has been lost up through the ages, and for the sake of getting an easy number to remember, we settle for 50 billion ounces (1 oz = 31,103 gram). Cummulative Silver production

Not with a scream
Anyhow, let us stretch our imagination into the realms of fairytales. Let us imagine that you acknowledge that the world is heating up, and will become uninhabitable. You see that your immense wealth would not be of any use to your grandchildren and great grandchildren. Because your genes will join the ranks of the dinosaurs with the rest of Humankind. We are extinct! We have left the universe, not with a scream, but with a whimper. Billions upon billions of ounces of pure silver rest in underground vaults as a legacy of our stupidity.

A Person of Wisdom
However, since you are not stupid, but a person of eco-friendly wisdom, you have decided to use your 50 billion ounces of silver to produce solar-panels. You hope that these panels will replace the burning of oil and coal which are releasing waste amounts of CO2 into the atmosphere and causing global warming.
   You got the money, the silver and the will to work for the best of humankind and you ask your well educated solar-panel experts: - How much electric power can you get out of the solar panels my silver will coat? Give me an estimate!
The answer: - You will need 1 billion ounces of silver to produce 100 - 120 gigawatts (GWh).

EPIA
Since you have already read the market report released by the European Photovoltaic Industry Association (EPIA), the ”Global Market Outlook for Solar Power 2015-2019”, you know that the global solar sector has reached a cumulative capacity of 178 Gigawatt (GWh) in 2014.
   This means that just two billion of your 50 billion ounces will more than double that capacity. Then the math is simple, 50 multiple by 100 = 5000 GWh. This will make you the market-leader, you will make a lot of money selling eco-friendly electricity and hailed as an eco-friendly investor fighting for the survival of humankind. Solar Industry report

The Impossible Scenario
However, the above mentioned scenario is of course impossible. In real life the competition for the World’s silver resources is fierce. The photovoltaic industry (the solar panel industry) is a very small player. 7 GWh of Photovoltaic capacity were connected to the grid in Europe in 2014, and globally 40 GWh. That is a long, long way from what is necessary to bring green energy to the forefront especially when we take into consideration the global output of electricity from all sources, gas, oil, coal, wind, solar, and hydro, is 23 536 500 GWh. (2014)

Not all the Silver in the World
will be enough to make enough solar panels to replace fossil fuels. If solar energy is ever going to be an important future source of energy, the solar panel industry will have to make the change to aluminum as an inexpensive substitute for silver. That, or even better solutions, to harness the power of the sun.

International Energy Agency: World Energy Outlook Factsheet 
Financial Times, May 2016  Solar power driving nes demand for silver

 3 percent of $100 billion
Update from Reuters: November 8, 2017 - Peak oil?
A Reuters analysis of clean energy investments and forecasts by oil majors, along with exclusive interviews with top oil executives, reveal mostly token investments in alternative energy. Today, renewable power projects get about 3 percent of $100 billion in combined annual spending by the five biggest oil firms, according to energy consultancy Wood Mackenzie. 

søndag 21. februar 2016

Silver Bugs Do It on Wall Street

The U.S. Mint has set the first weekly allocation of the American Eagle silver coin at four million ounces. Two million coins were sold on Monday, i.e. the first day of the 2016 sales.

Furthermore, the Mint said that the demand remains strong because the spot price of silver was the lowest for more than six years - $ 13,60 per ounce. At the time of writing, February 18, the spot price has risen to $ 15,25, and you have to pay $ 19,75 for one American Silver Eagle in Oslo, i.e. NOK 175 (buying 500 coins the price will be NOK 168). A nice premium for the wholesale dealers.

Silver Bugs
The silver bugs crawled out of the woodwork  to get their share of the white metal, but as always, the reasons for a buying frenzy are more than one. As mentioned by the Mint, low price is one reason, investment another and a general fear in the Western World a third reason. The fourth reason, not mentioned by any media, is the possibility that some of the 3.5 TRILLION dollars in the Fed’s “stimulate the banks program” are now seeping into the economy.
    Overpayed CEOs have more than enough money to spend, so why not spend some of their bonuses on monsterboxes of silver coins? Just in case… You never know when the next economic meltdown will occur and paper money becomes colourful toilet paper.

onsdag 10. februar 2016

Two Billion Dollar Coins

A mountain of metal coins is not news. But old news are still fresh news when mentally geriatric politicians lack the stamina and will to act after years of doing nothing. 

American politicians demanded that the Federal Reserve should spend millions of dollars, minting more than one billion one dollars coins, when they already had one billion in stock. It did not matter that nobody want these goldish pieces of metal. People prefer the one dollar Greenback. It is difficult to imagine how much space 2 billion stockpiled, unwanted coins will swallow at the end of 2016, but there are several illustrations on the web. Two billion coins nobody wants

mandag 8. februar 2016

Apekattens år

Det kinesiske nyttår startet 8. februar 2016. Både kineserne og verdens myntprodusenter feirer. Kineserne feirer ved å danse løvedansene, og myntverkene feirer ved å produsere utallige gull- og sølv-versjoner av de populære Lunar-myntene.

Apekatt sitter, apekatt klatrer, apekatt spiser, apekatt gjør hva nå enn apekatter liker å gjør.
I kinesisk astrologi går dyretegnene i 12 års sykluser. I år er det apens år. Hvert år tillegges dyret ett bestemt element, selv om de bærer alle elementene med seg. Elementene er metall, vann, tre, ild og jord. Dette betyr at elementene roterer i 60 års sykluser. 2016 er ild-apens år!
   Astrologene tror at både dyretegnet og elementet du ble født under, påvirker din personlighet og viktigst av alt … Din skjebne. Dette betyr at mennesker som er født i visse år 1956, og nå 2016, er ambisiøse og eventyrlystne. Men folk kan også oppfatte dem irriterende, spesielt hvis de er myntsamlere og snakker alt for mye om myntsamlingen sin.