mandag 25. april 2016

Selvangivelse og investeringsmynter

Er du den lykkelige eier av investeringsmynter og barrer i edle metaller som sølv, gull og platina skal verdien av disse føres opp som formue på selvangivelsen.

Ved en forespørsel til Skatteetaten om beskatning av investeringsmynter i sølv og gull fikk jeg følgene svar fra Skattedirektoratets Rettsavdeling.

Det er forskjellige måter å skattlegge gull og sølv avhengig av om det er kjøpt
 som investering eller ikke.

Skatt på gull- eller sølvmynter for privatpersoner kan variere mht. formueskatt og 
skatt på gevinst og fradrag for tap ved evnt. realisasjon.

Kort oppsummert vil det si at utenlandske investeringsmynter (bullion) skal deklareres som formue:

Sitat e-post svar fra Skattedirektoratets Rettsavdeling:

Mynter som investering
Gull- og sølvmynter som er kjøpt som en ren investering (f.eks. bullion-mynter) anses som skattepliktig formue, og verdsettes til markedsverdien pr. 1. januar året etter det aktuelle inntektsåret. Det vises til skatteloven § 4-1.

Slike mynter kan sammenliknes med gullbarrer og sølvbarrer. Slike investeringer kjennetegnes ved et formål om avkastning og/eller å sikre seg mot svingninger i valutakurs e.l.

Eier skattyter gull- eller sølvmynter som er en ren investering, skal disse oppgis som formue i selvangivelsens punkt 4.5.4 med sin fulle verdi.

Det gjelder et fribeløp ved beregning av skatt på formue hos privatpersoner, jf.
Stortingets skattevedtak § 2-1. Lenke:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-14-1564

Rent praktisk tolker jeg ovennevnte beskrivelse at hvis du er i besittelse av investeringsmynter og/eller barrer i sølv, gull, platina, palladium eller rhodium skal dette føres opp innunder posten for formue, og at du skal basere deg på prisen metallene hadde pr. 1 januar 2016.

Markedsverdi og sin fulle verdi
Jeg har sendt en forespørsel til Skatteetaten om hvordan man skal beregne markedsverdien pr. 1 januar året etter det aktuelle inntektsåret og hvordan man skal beregne myntenes sin fulle verdi.

Spørsmål vedrørende selvangivelsen angående sølv- og gullmynter må rettes til Skatteetaten da Rettsavdelingen sitter på kompetanse om skattlegging av edle metaller.

- rw 
25.04.2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar