tirsdag 29. mai 2018

Guldets Indvinding - I

av Robert Wood - Sosiolog 
Guldvadsking
Indvindingsmaaden retter sig efter gulds Forekost, Driftskapitalen og lokale Forhold. Hvor guld forekommer i Alluviet, i det saakaldte Sæbebjærg, altsaa blandet med Sand, Ler o.l. skilles det herfra ved Slemning, indvindes altsaa ved, hvad man kalder Guldvadskning. Der gaar herved meget Guld tabt, maaske over 50 p. Ct., men Processen er simpel, og er der guld nok, er den ogsaa lønnende nok.

Blikskaal
Det simpleste Apparat er den i Sydamerika anvendte Batea, en konisk Blikskaal, der for øvrigt ogsaa kan erstattes af et Græskar. Skaalen fyldes med guldholdigt Materiale og svinges rundt i rindende Vand, Sandskornene flyde da bort over Randen tillige med det opslemmede Ler, Guldkornene samle sig paa Bunden. Der kan daglig med Skaalen forarbejdes 400 Kg. Materiale.

Vuggen
Hvor Guldgraverne arbejde i Fællesskab, anvendes Vuggen (Cradle, Rocker), en aflang, aaben Trækase, stillet paa to ulige tykke Ruller eller paa almindelige Vuggegænger; Bunden er et groft Klæde; paa Vuggen er ved den ene Ende stillet et Saald, hvorpaa Materialet fyldes. Vuggen bevæges frem og tilbage samtidig med, at en Vandstrøm føres mod Materialet. Sten og Grus blive liggende paa Saaldet, Ler og Sand følge med og gøre Vandet uklart, de flyde ud over Vuggens nederste Ende, de tungere Guldkorn synke ned og sætte sig fast paa Klædet ved Tværlisterne. Vuggen behandler daglig 1,500 Kg. Materiale.

Long-tom og Slusen
I Kalifornien er den saakaldte Long-tom indført, hvorpaa der daglig kan forarbejdes 6,000 Kg. Sand; den er senere udviklet til Slusen, som har en Længde paa 100 – 300 M., og i hvis nederste Del der er Kvægsølv, som opløser Guldkornene. Slusen forarbejder daglig 18,000 Kg. Sand.
   En langt intensivere Drift opnaas ved den 1852 i Kalifornien indførte, men efter Sigende allerede af de gamle Spaniere kendte hydrauliske Fremgangsmaade. Man indretter sig et Reservoir i Bjærgene, saaledes at man kan faa et Tryk af 4 – 5 Atmosfærer paa Vandet, hvor man sprøjter den guldførende Jord løs. Man faar tillige Nytte af Vandet til Slemningen, idet Massen af det føres gennem brede, dybe og meget lange Sluser, hvor Guld opfanges. Vanskeligheden ved Metoden er at blive af med det meget bortslemmede.
- Physica et Mystica – Vol. I
Guldets Egenskaber og Guldets Forekomster

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar