mandag 14. mai 2018

Guldets Forekomster - III

Guld i Norge
Guld er i Norge fundet baade som Vadskeguld og i fast Fjæld; paa første Maade i Tanaelven (Anarjok, Karasjok og Jesjok) og i Altenelven i Finmarken; det var her kendt allerede i 18. Aarh. og blev 1866 paavist af Bergmester T. Dahll; der er siden forsøgt at udvinde Guld ved Vadskning, men Driften har hidtil ikke paa norsk Side vist sig lønnende.
   I fast Fjæld er Guld i Norge (foruden i ringe Spor ved Arendal, ved Kongsberg, ved Aardal’s Kobberværk i Sogn m.fl. S.) navnlig paavist paa Bømmeløen, i Svartdal i Telemarken og ved Eidsvold. Paa sidstnævnte Sted optoges Drift 1758 for Statens Regning; det forekommer her paa kisrige Kvartsgange, som sætter op i Gnejs. Guld finnes for største Delen i Kisen (Svovlkis, der er ogsaa Kobberkis), og Værket gik derfor ved de daværende ufuldkomne Udvindingsmetoder med Tab; der udvandtes 1758 – 82 3,223 Riksdaler. i Guld, men Omkostningerne vare 45,000 Riksdaler. Senere drev Bernt Anker Værket, ogsaa med stort Tab, og et Forsøg paa at genoptage Driften 1876 – 78 mislykkedes ligeledes.
   Efteraaret 1897 har et meget kapitalstærkt engelsk Konsortium genoptaget Driften ved Brustad-Gruben og andre Gruber ca, 19 Km. fra Eidsvold Station paa Vormen’s Østside. Forsøgsdriften har vist en Gehalt af ca. 150 – 200 Kr. Guldværdi pr. Ton udvundet Malm, saa Forekomsten synes lovende.
   Paa Bømmeløen opdagedes guldførende Kvartsgange 1882. Der findes her over en større Strækning (paa Øen selv og helt op til Ølve i Kvinherred og Hovdenæs i Sveen) et stort Antal Gange, hvor Guld optræder dels sammen med Kise og dels med Tellurvismut. De vigtigste Gange findes i Nøkling-Feltet paa den nordvestlige Del af Bømmeløen; særlig mærkes Haugesundsgangen, Harald Haarfager’s Gang, Oscar- og Daw-Gangene. 
   Der dannedes i de nærmeste Aar efter Opdagelsen et stort Antal Grubeselskaber, hvoraf de fleste snart indstillede Driften, da der fandtes for lidet Guld. For Tiden (1897) drives kun af et engelsk Selskab i liden Skala; der er i alt næppe udvundet for mere en 1/3 Mill. Kr. – I Svartdal i Telemarken (Blekagruben o.fl. Gruber) findes Guld på Kvartsgange sammen med Vismutglans; der drives for Tiden af et fransk Selskab. - Physica et Mystica – Vol. I

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar