torsdag 2. mars 2017

Penger, sølv og gull

På 1800 tallet ble sølv benyttet som et sikkert anker mot papirpengenes verdi. Folket kunne bytte dem mot sølv. I dag undergraver Norges Bank tilliten til penger gjennom sin inflasjonspolitikk.

Krona synker i verdi
I 2017 er Den norske krone ikke forankret i noe som helst. Den faller ca. tre prosent i verdi hvert år. Den synkende pengeverdien gjør at folk som har formue flytter den over til eiendom og gull. Norges Banks ledelse har sin egen agenda for norsk økonomi, og Tilbakeblikk på norsk pengehistorie  speiler det som vil skje med pengene dine. Den anbefales med tanke på investering i sølv og gull.

Pengenes ulike roller
Avregningsenhet
Pengeenheten gjør det mulig å holde oversikt over fordrings- og gjeldsforhold i økonomien. Verdien av varer, tjenester og eiendeler uttrykkes i pengeenheter som aktørene i økonomien har kunnskap om og tillit til. Idag er pengeenheten krone, mens pengeenhetene man måtte forholde seg til tidlig på 1800-tallet, var henholdsvis riksdaler courant, riksbankdaler og speciedaler.
Betalingsmiddel
Penger brukes som instrument ved oppgjør mellom parter i økonomiske transaksjoner. Betalingsoppgjør skjer ved at det overføres betalingsmidler mellom partene. Sedler og mynt omtales som lovlige eller frigjørende betalingsmidler, siden debitorer kan kreve å innfri sin gjeld ved hjelp av disse. For at penger skal fungere som transaksjonsmiddel, må de være tilgjengelige og aktørene i økonomien må ha tillit til dem.
Verdioppbevaringsmiddel
Penger brukes også som verdioppbevaringsmiddel. Anekdotiske eksempler er “sølvpenger på kistebunnen”, “sedler i madrassen” eller “penger i banken”. For at penger skal fungere som verdioppbevaringsmiddel, må aktørene ha tillit til at pengenes verdi blir opprettholdt over tid. Men det er lett å finne eksempler der tilliten til pengenes verdi er blitt undergravet.
   Under metallmyntstandard vil utmynting med for lavt metallinnhold ødelegge tilliten til myntene fordi det i praksis vil være vanskelig å skille god og dårlig mynt fra hverandre.
   Under papirmyntstandard vil overdreven bruk av seddelpressen undergrave tilliten til pengesedlene på grunn av inflasjon. Penger som faller i verdi på denne måten mister tillit, og aktørene vil forsøke å unngå dem ved å flytte formuen til andre formuesobjekter.
Tilbakeblikk på norske pengehistorie av Øyvind Eitrheim og Jan F. Quigstad (red.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar